Tin tức - sự kiện

Ngày 13/06/2020: Thư mời và tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020

Quý cổ đông vui lòng xem thông tin chi tiết dưới đây:

1. Thư mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020

2. Giấy ủy quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 (Bên ủy quyền là cá nhân)

3. Giấy ủy quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 (Bên ủy quyền là tổ chức)

4. Giấy ủy quyền nhóm cổ đông

5. Phiếu xác nhận tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020

6. Chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2020

7. Quy chế làm việc tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2020

8. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020

9. Kế hoạch tài chính năm 2020

10. Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2019

11. Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2019

12. Ý kiến của đơn vị kiểm toán về Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán

13. Tờ trình về việc chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất công ty mẹ năm 2020

14. Tờ trình phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019

15. Tờ trình Lương chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc, Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách, mức thù lao HĐQT, thành viên Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT

16. Dự thảo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2020

*  Quý cổ đông vui lòng gửi về theo địa chỉ sau đây:

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH - THƯƠNG MẠI TÂY NINH

Địa chỉ: KHU DU LỊCH QUỐC GIA NÚI BÀ ĐEN - khu phố Ninh Phú, phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

Số điện thoại liên hệ: 0913.662.436 (Mr Trung - Thư ký HĐQT)

 

 

 

Các Tin Tức Khác